Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 15.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2016 г. „Изграждане на 2 броя къщи за гости в имот № 55021.67.26, местност „Гереня” в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня и обособяване елементите на техническата инфраструктура - Ел и ВиК схеми”, попадащо в защитена зона „Река Тунджа - 1” с код BG0000192

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2016 г. за „Промяна предназначението на имот № 000043 в землището на гр.Шипка, общ.Казанлък от „горска територия” в „територия за обществено обслужване””, попадащо в защитени зони ''Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” с код BG0002128