Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 15.01.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-01-ОС/2016 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на имоти с № 0033035 и № 0033036 от „пасище, мера” в „нива”, землище на е. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол”, попадащо в защитена зона “Река Тунджа 2” с код BG0000195 с възложител: Гергана Тенева Трънкова, с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ОС/2016 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на овощна градина от орехи 28,702 дка, в имот № 017Q11 в землището на с.Ситово, общ.Болярово”, попадащо в защитени зони „Дервентски възвишения - 1” с код BG0000218 и „Дервентски възвишения” с код BG0002026 с възложител: Иван Георгиев Янев, гр.Ямбол, общ.Ямбол