ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 14.11.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 89 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за екстензивно /открито- свободно/ отглеждане на 100 броя крави и изграждане на кланица в ПИ № 101021 в землището на с. Коларово, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 90 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти с № № 015044, 015046 и 015047 в землището на с. Дражево, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 91 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на модулна станция за светли горива в имот № 032012,землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 92 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на магазин от веригата „ПРАКТИКЕР” за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината в имот № 87374.32.948 в гр. Ямбол.