ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 14.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Проектиране и изграждане на технологични линии за производство на заряди за изстрел RUA-80HEF с осколочно-фугасна ракета в обекти ЛЛБ 9, ЛЛБ 6 и ЛЛБ 6А в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък, на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД,
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в имот с № 104014 в с. Арнаутито, общ. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 75– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на система за капково напояване, изграждане на подпорна конструкция с мрежа за защита от градушки, птици и насекоми с ограда от стоманобетонни колове с метална мрежа и закупуване на лозарски трактор и прикачен инвентар в лозов масив с площ 44,004 дка в имоти 042022, 026087, 026086, 026085, 026084, 026083, 026164, 026165 находящи се в с. Победа, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 76 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване в имоти с идентификатор № 37530.44.1000 и № 37530.45.1 в землището на с. Ковачите, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 77– ПР/2016 г. инвестиционно предложениеИзграждане на два броя тръбни кладенци за поливане на тревни площи в имот № 87374.537.163 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: предложение Изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 023064, 026022, 001001 и 023020 в землището на с. Хлябово и изграждане на навес и складове за селскостопанска техника и инвентар в имот 001001 в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград.