Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 14.09.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на имот с № 000321 в землището на с. Градец, общ. Котел от „пасище, мера” за „детска площадка”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Разделяне на имот с идентификатор 29283.36.8 в землището на с.Жеравна, общ.Котел, свързано със смяна на начина на трайно ползване”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот № 057032 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен от „нива” на „овощна градина”.