ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 14.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 56 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 броя дребни преживни животни - овце и/или кози” в имот № 87212.103.1 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 58 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и търговия с млечни продукти” в ПИ № 38426.79.12, с. Коньово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 59 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за съхранение и инсталация за преработка на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, с. Енина, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 60 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма за 200 бр. животни, торище и доилна зала с чакалня” в УПИ Х1У-292, кв. 22 по плана на с. Княжевско, общ. Опан