ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 14.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури, цех за производство на козметични продукти с шоурум, офис – сграда, сондажен кладенец за добив на подземни води и изграждане на нов водопровод в имот № 27499.91.1 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 71 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт и мини мандра” в поземлен имот № 196050 от землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на краварник за отглеждане на 15 крави и помещение за съхранение на мляко в ПИ № 027005 в землището на с. Плоска могила, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на три броя нови тръбни кладенеца с дълбочина до 110,0 м за добив на подземни води за осигуряване на противопожарен резерв от 76 м3, възстановяване на противопожарния резерв до 24 след изчерпването му по предназначение и компенсиране на загубите от изпарение от водните площи (изкуствени езера с обща площ 12,28 дка) на обект: Център за отглеждане и размножаване на кафява мечка в ПИ 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:Изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъци от системата за събиране на битови отпадъци в имот № 68850.517.1046 по
кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.