Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 14.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на завод за производство на гипсови строителни плоскости и площадка за съхранение на технически гипс в имот №001129 в землището на с.Обручище.
РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за„Създаване на трайни  насаждения – овощни дръвчета – сливи 47,000 дка и череши 13,800 дка в поземлени имоти с идентификатор 83051.43.23, 83051.19.9, 83051.46.19 по КККР на с. Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, изграждане на телена ограда около насажденията и закупуване на специализирана земеделска техника”, попадащо в защитени зони “Дервентски възвишения” с код BG0002026 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Дервентски възвишения 1” с код BG0000218 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР.
РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на 1913,534 дка вишневи насаждения в землищата на селата Радовец, Присадец и Филипово, общ.Тополовград”, попадащо в защитени зони “Сакар” с код BG0002021 и „Сакар” с код BG0000212 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).