ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 13.12.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 100 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец и система за капково напояване за трайни насаждения- ябълки в имот № 020011 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 101 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за производство на плодови сокове в УПИ III-32 и УПИ VIII-32, кв. 15 по плана на с. Ветрен, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – EO/2017 г.  за „Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 година на общ. Чирпан. 
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – EO/2017 г.  за „Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Раднево, с период на действие 2017 – 2021 г.”