ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година виж всички »

Публикувано на 13.09.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на в имот № 38008.22.52 в землището на с. Коларово, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ракиен казан и водовземно съоръжение” в УПИ № V, кв. № 6 по ПУП на с. Роза, общ, Тунджа, обл. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци“ в имот № 69660.105.618 по кадастралната карта на гр, Стралджа, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали/ ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки /OO/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електричество и електронно оборудване / ИУЕЕО/ и компонентни от тях, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори/ НУБА/, отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУТ/“ в имот № 87374.27.902 по кадастралната карта на гр. Ямбол.