ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 13.07.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58– П/ 2018 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване на съществуващ лозов масив, в имоти №№ 024082 и 024081 землището на с. Чарган, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка” в УПИ II, кв. 88 в с. Александрово, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 60 – П/ 2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на нов обор за отглеждане на около 150 броя подрастващи малачета и малакини  и обор за отглеждане на около 150 броя сухостойни биволици“ в имоти с идентификатори 21049.62.316, 21049.62.18, 21049.62.20 в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 62 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол.