ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 13.04.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Изграждане на разширение на Ветропарк „Бяла” - изграждане на 41 броя ветрогенератори с мощност до 102,5  Мw с подстанция в землищата на селата Гавраилово, Бяла, Малко Чочовени и Голямо Чочовени, Община Сливен и отвеждащ Електропровод 110 Кv  в землищата на селата Селиминово, Гавраилово, Бяла и Голямо Чочовени, Община Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 26 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:
1. Замяна на съществуваща индукционна пещ  AEG (с два индуктора х 2,8 т)  - общо 5,6 т за топене на чугун, с една пещ с два индуктора, всеки по 2,5 т – общо 5 т. 
2. Въвеждане в експлоатация на пещ 10 т., спряна от експлотация през 2014г.
3. Изграждане и внедряване на автоматична формовъчна линия 2 – HSP 2D.
4. Изграждане на аспирационна система към нова автоматична формовъчна линия.
5. Изграждане и внедряване на цех за механична обработка на произвежданите отливки, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
възложител „ПРОГРЕС“ АД, гр. Стара Загора, кв. Индустриален.