ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2021 година виж всички »

Публикувано на 12.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 50 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти е идентификатори 49494.617.1, 49494.617.1, 49494.616.1, 49494.616.2, 49494.614.299, 49494.614.305, 49494.615.285, 49494.615.279, 49494.615.296, 49494.615.297, 49494.615.3, 49494.609.4, 49494.609.5 и 49494.609.7, землище на гр. Мъглиж.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 51 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти е идентификатори: 24342.14.35, 24342.14.37, 24342.14.36, 24342.14.34, 24342.14.33, 24342.14.32, 24342.14.29, 24342.14.6, 24342.14.65, 24342.13.56, 24342.13.3, 24342.13.1, 24342.11.81, 24342.11.80,  24342.11.79, 24342.11.78, 24342.11.16, 24342.10.100, 24342.10.99, 24342.10.98, 24342.10.97, 24342.10.93, 24342.10.92, 24342.10.90, 24342.10.80,24342.17.64, 24342.17.65, 24342.17.66, 24342.18.333, 24342.18.37, 24342.18.38, 24342.9.113, 24342.9.117, 24342.9.119, 24342.9.120, 24342.9.121, 24342.9.117, 24342.9.122, 24342.45.58, 24342.12.37,24342.12.38, 24342.12.39,  24342.13.59,  24342.13.23, 24342.13.57, 24342.13.58, 24342.13.60, 24342.13.61, 24342.13.62, 24342.13.63, 24342.13.66, 24342.13.67, 24342.13.69, 24342.13.70,24342.13.71, 24342.13.72, 24342.13.73,   24342.13.68, 24342.15.28, 24342.15.34, 24342.15.36,24342.15.61, 24342.15.62, 24342.15.82, 24342.15.83, 24342.15.84, 24342.15.86, 24342.15.87, 24342.15.88, 24342.15.89, 24342.15.90, 24342.15.91, 24342.15.92, 24342.15.93, 24342.16.16, 24342.16.22, 24342.16.23, землище на с. Дъбово, общ. Мъглиж.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 78 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от прилежащите земи на яз. Копринка” в землището на с. Долно Сахране, общ, Павел баня.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 79 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки“ в имоти с идентификатори 67338.832.85, 67338.832.86, 67338.99.134, 67338.99.12 и 67338.99.46 в землището на гр. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 80 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки“ в имот с идентификатор 67338.832.81 в землището на гр. Сливен.