ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 12.11.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на капкова система за напояване и подпорна конструкция на съществуващ лозов масив с обща площ 363,043 дка в масиви с № № 097, 098, 099,100,104,105,106,107 и 108 в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови и изграждане на капкова система за напояване, подпорна конструкция и засаждане на трайни култури - лозов масив с обща площ 120,530 дка в масиви с №№ 084 и 092 землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 85 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали с площ 1,8 дка, обособена в северозападната част на имот № 57323.304.967 по кадастралната карта на с. Полски Градец, общ. Раднево;
СТАНОВИЩЕ по екологична оценка № 1-3/2018 г.  на Общ устройствен план на община Стралджа
СТАНОВИЩЕ по екологична оценка № 2-3/2018 г.  на Общ устройствен план на община Твърдица