Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 12.10.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Извършване на рекултивация на нарушени терени – бивши кариери за суровини за строителството и промишлеността в имоти с идентификатори 72761.14.157 и  72761.21.509 в землището на гр.Тополовград, общ.Тополовград”
РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в имот № 308.150 в местността „Гробищата” в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”
РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на овощна градина от череши в имот № 030035, отглеждане на зеленчукова градина и угар в имоти № 037001 и №  030046 в землището на с. Камен, общ. Сливен ”.