ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 12.09.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-68-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Закупуване и въвеждане в експлоатация на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий в имот с идентификатор № 27382.500.32 по кадастралната карта на гр. Елхово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-70-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Първоначално залесяване на неземеделски земи по мярка 223 от „Програмата за развитие на селските райони“ в имоти с № № 000296, 000299, 000310 и 000316 в землището на с. Недялско; имоти с № № 048042, 049055, 055012, 055013 и 016003 в землището на с. Люлин и имоти с № № 095010, 095020, 095060, 092030 и 000374 в землището на с. Александрово, общ. Стралджа
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-71-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за зеленчукови консерви, пюрета и готови постни ястия и склад в имоти с № № 55021.149.436 и 55021.149.435 по кадастралната карта на гр. Павел баня
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-72-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изгражданена пречиствателна станция за отпадъчни води, получени при производство на бира в УПИ 3023, 3024 и 3024а, кв. 656а по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-4-EO/2014 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово"