ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 12.08.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Създаване на масиви от трайни насаждения - орехи с  площ 89,171дка и  система за капково напояване в имоти с №№ 27400,  274019, 000735, 000734, 274020, 274005, 000744, 274004, 000740, 274006, 274002, 274001, 274011, 274012, 001180, 274010, 274007, 274017, 274014, 274016, 274022, 274021, 000975, 001179, 274018, 000748,000747 местност „Ярън бала” в землището на гр. Шивачево.