Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 12.05.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за “Парцеларен план за ЕЛ захранване и ВиК захранване на имот № 053006 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня”, попадащо в защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/2014 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на земеделски имоти от дървесна и храстова растителност в землищата на с. Вълчи извор, с. Стефан Караджово, с. Странджа и с. Шарково, на територията на Община Болярово”, засягащо защитена зона “Дервентски възвишения” с код BG0002026
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на храсти в поземлен имот № 000105 в местност „Старата кория” в землището на с. Чернозем, община Елхово, област Ямбол”, попадащо в защитени зони “Дервентски възвишения” с код BG0002026
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Цялостен работен проект за добив и първична преработка на мергелни глини от кариера „Блатец” в землището на с. Блатец, общ. Сливен, попадащо в защитена зона “Гребенец” с код BG0000420