ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 12.05.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-34-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на посевни площи – царевица в местността „Герена”, масив 020 имоти с № № 027; 028; 029; 030; 031; 044; 045; 046; 047; 050; 051; 053; 054; 055; 056; 059; 060; 066; 067; 068; 069 и в местността „Аксаково”, масив 023 имоти с № № 071; 072; 073; 087; 088; 090; 091; 092; 093; 095; 096; 097; 098; 099; 100; 101; 102; 111; 112; 113; 121; 122; 123; 124; 129; 130; 131; 132 на площ от 236,240 дка в землището на с. Драма, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-35-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) извън границата на урбанизираната територия на Община Гурково за захранване на Южна индустриална зона на гр. Гурково - етап 2014 и отклонене към гр. Твърдица до границата на Община Твърдица” и „Изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) извън границата на урбанизираната територия на Община Твърдица и газоснабдяване на гр. Твърдица, чрез изграждане на Газоразпределителни мрежи (ГРМ) и отклонения към крайните потребители от прoмишления, обществено-административния и битов сектори с налягане на природния газ от 1,0 МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ф 32 мм. до ф 160 мм”
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–36–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на свинеферма с тръбен кладенец в  имот № 000018 в землището на с. Роза, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–37–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 20 бр. крави, 10 бр. телета и складова база в имот № 000218 в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж"
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–38–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки - носачки в имот № 27449.233.629 в землището на с. Енина, общ. Казанлък"