ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 12.02.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-10-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: за Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи стокови кокошки носачки в имот № 27499.223.484 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък с възложител: Петър Кънчев Кънев, гр. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-11-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие „Кукери” в поземлен имот № 029014 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, с възложител „ИНИКОМ” ЕООД град Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ №СЗ-12-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на цех за преработка на зеленчуци в УПИ V, кв. 38 по плана на с. Млекарево, общ. Нова Загора, с възложител ,ДЛФА ФУУДС” ООД, с. Мировяне
  • РЕШЕНИЕ №СЗ-13-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на предприятие за производство на ферментирали зеленчуци в УПИ XII, кв. 202 по плана на гр. Нова Загора, с възложител „Загоре комерс БГ” ЕООД, гр. Нова Загора
  • РЕШЕНИЕ №СЗ-14-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на цех за преработка на зеленчуци в УПИ X, кв. 202 по плана на гр. Нова Загора, с възложител „МЕГАХРАН 2015” ЕООД, гр. Нова Загора