Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 12.01.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-1-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти с №№ 028019 и 028020 в землището на с.Раково, общ.Сливен” от „пасище, мера” в „гора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения от сливи в имоти с № 019002 и № 019003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Преобразуване на имот № 001132 с начин на трайно ползване (НТП) „пасище, мера” в обработваема земя с цел създаване на нова орехова градина в землището на с.Тулово, общ.Мъглиж".