ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 11.12.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-123-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на обор за около 200 броя биволици с доилна зала и торова площадка тип лагуна в. поземлен имот № 062019 в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан с възложител Мария Василева Степанчева, гр. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-124-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на обществено обслужващ комплекс - хотел, паркинг и озеленяване в поземлен имот № 019015 по КВС на с. Кабиле, общ. Тунджа, с възложител „Ем и Ел фамили“ ЕООД, с. Кукорево, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-125-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно за предложение "Изпълнение на водовземане от подземни води, чрез изграждане на четири нови тръбни кладенеца за водоснабдяване на животновъдна ферма в имот № 000373 в землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора, с възложител „Лора - 2004“ ООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-126-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуващ цех за сладкарски изделия в - независима малка пивоварна в УПИ I, кв. 58, централна градска част на гр .Сливен, с възложител „ТРИМА И ДВАМА” ООД, гр. Сливен