ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2015 година виж всички »

Публикувано на 11.09.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-83-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Реконструкция на Компресорна станция „Странджа“ в имот № 000610 в землището нас. Горска поляна, общ. Болярово, към обект „Транзитен газопровод за Република Турция“
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-84-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Увеличение на производствения капацитет на използваната инсталация на 820т/денонощие и изграждане на аспирационна система към пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ) в УПИ 3023, 3024 и 3024а,3025а в кв. 656а по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-85-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на два броя тръбни кладенци( един черпателен и един реинжекционен) в ПИ № 49494, 667. 295, местност „Кара кос“ гр. Мъглиж
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-86-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на рибарник в имот № 118008 " и собствен водоизточник в имот № 118009 в землището на гр. Казанлък