Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 11.09.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-28-ОС/ 2015г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) за “Почистване на храсти и дървета и укрепване на речното корито в имот № 000197 с площ 18,410 дка в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж”
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имот № 083023, м. ’Таброва кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-ЗО-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на Северен вход ТЕЦ при км 40+460 на път П1-554 Раднево - Гълъбово за осигуряване комуникационно - транспортна връзка при северния вход за централата, като се обособи кръстовище между „Път депо гипс - подобект 74В” с път Ш-554” в имоти с №№ 53134.502.13, 000034, 000042 в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, засягащо защитена зона “Язовир Розов кладенец” с код BG0002022