ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2021 година виж всички »

Публикувано на 11.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 25 - ЕО/2021 г. да не се извършва екологична Оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Стралджа за периода 2021-2027 г.”, прилагането на който, няма вероятност да окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве и няма-вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 26 - ЕО/2021 г. да не се извършва екологична Оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Павел баня 2021-2027 г.”, прилагането на който, няма вероятност да окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 38 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО на община Твърдица“ в имоти е идентификатори 72165.361.477 и 72165.361.493 по кадастралната карта на гр. Твърдица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни место обитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.