ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2018 година виж всички »

Публикувано на 11.06.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на вили за гости в поземлени  имоти №  182.51,  182.52, 182.53, 182.54, и 182.55 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на птицеферма за отглеждане на  3000 бр. кокошки носачки в УПИ III-11 и VII-11, кв. 10 в с. Роза, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуващо предприятие за преработка на маслодайни култури” в имот № 000353 по КВС на с. Калчево, общ. Тунджа.