Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 11.03.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ - 8 - ОС/ 2016 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради - етапно в ПИ № 212002, местност „Воденицата” в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-09-ОС/ 2016 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Смянапредназначението на поземлен имот № 002016 от „пасище с храсти” в „овощна градина в землището на с. Глушник, общ. Сливен”, попадащо в защитена зона “Гребенец” с код BG0000420 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.