ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2 виж всички »

Публикувано на 11.02.2020г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Проектиране и изграждане на нов проучвателно-експлоатационен тръбен  кладенец /ПЕТК/, за водоснабдяване на „Розови градини” за производство на розов цвят за дестилация на етерично маслени култури”, в УПИ II-430, кв. 73 по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане от „Дамасцена” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Проектиране и изграждане на нов проучвателно-експлоатационен тръбен  кладенец /ПЕТК/, за водоснабдяване на „Розови градини” за производство на розов цвят за дестилация на етерично маслени култури”, в УПИ II-430, кв. 73 по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 10. 02. 2020 г. до 23. 02. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива (шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др.),  в енергийни котли ЕК1-98 MW и ЕК2 – 48 MW на „Топлофикация Сливен“ ЕАД
Във връзка с постъпило искане от „Топлофикация- Сливен” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива (шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др.),  в енергийни котли ЕК1-98 MW и ЕК2 – 48 MW на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 10. 02. 2020 г. до 23. 02. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.