Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 10.10.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Поливане на 25 дка люцерна в имоти с №№ 025001, 025003, 025005, 025008, 025009” в землището на с. Филипово, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитени зони “Сакар” с код BG0002021 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Сакар” с код BG0000212 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извеждане на санитарна и възобновителна сеч в землището на с.Ичера, общ.Сливен”, попадащо в границите на защитени зони „Сините камъни – Гребенец” с код BG0002058 и „Сините камъни” с код BG0000164 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)