ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2014 година виж всички »

Публикувано на 10.10.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ–77–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на обор за временно настаняване на телета и битова сграда в имот № 126024 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–78–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за  Изграждане на овцеферма за отглеждане на 750 броя овце майки заедно с приплодите в УПИ II 290, кв. 16 по плана на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-79-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец за водоснабдяване на предприятие за преработка и съхранение на ядки и сушени плодове в имот № 67338.601.267 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-80-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Създаване и експлоатация на лозови насаждения със система за капково напояване в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-81-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на биогазова електрическа централа с мощност до 1490 kW в имот № 045006 в землището на с. Преславен, общ. Стара Загора