ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 10.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали и като съставки в строителни материали и изделия“  в имот № 35420.12.31 по кадастралната карта на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 65 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на модулен павилион за преработка и търговия на едро с мляко и млечни продукти“ в имот № 72165.506.1612 по кадастралната карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 66 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 68 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване на складова база на „Агрополихим" АД, разположена в ПИ с идентификатор 77476.507.30 по КК на с. Хрищени, община Стара Загора.