Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година виж всички »

Публикувано на 10.05.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изкореняване на лозови насаждения от имоти с номера 27245.54.56; 27245.54.65; 27245.54.66 и създаване на нови лозови насаждения в имоти с номера 27245.22.19; 27245.21.11; 27245.25.5; 27245.25.6; 27245.25.7; 27245.25.8; 27245.25.9; 27245.25.13 и 27245.53.25 в землището на село Еленово, община Нова Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Създаване на 510,000 дка трайни насаждения от праскови и закупуване на земеделска техника в землището на с. Воден, общ. Болярово”.