ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 10.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др./ в енергийните котли ЕК1 - 98 МW и ЕК2 - 48 МW на „Топлофикация - Сливен" ЕАД.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия, чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма” в имот с идентификатор № 04635.65.18 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за телета за разплод и бременни юници е общ капацитет до 500 броя” в имот с идентификатор 04635.66.259, с. Богданово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни дейности”, в УПИ ХIУ-411, кв. 52, с. Загоре, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 3 - ЕО/2020 г. за Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот е идентификатор 67338.76.14 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 14 МW”.