ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 10.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 28 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:Закупуване и изграждане на система за капково напояване на лешникова градина в имоти с номера 270007 и 250027 в землището на с. Иречеково, община Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 29 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на масив от трайни насаждения- малини /160дка/ със система за капково напояване и собствен водоизточник” в имот № 017001 от землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 30 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на собствен водоизточник - един брой експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване в УПИ III-375 в кв. 58 по кадастралната карта на с. Ястребово, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 31 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на един проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за добив на подземни води за нуждите на градина за производство на етерично маслена култура – маслодайна роза в имот № 026003 в землището на с. Асен, общ. Павел баня.