ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 10.02.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на Спа – център и къщи за гости в имот № 000573 в землището на с. Баня, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци, фотоволтаични панели, обслужваща сграда, ограда, сондажен кладенец и система за капково напояване в имот № 096034 в землището на с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци, фотоволтаични панели, обслужваща сграда, ограда, сондажен кладенец, система за капково напояване и система за мъглуване в имот № 000619 в землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 17 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на ябълкова овощна градина, изграждане на подпорна конструкция, система за капково напояване, огради и система против градушки, птици и насекоми в имоти с № № 000241 и 000231 в землището на с. Оризово и в имот № 000375 в землището на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 18 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване, огради в имоти с № № 049009, 044004, 062002 и 015023 в землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци” в имот № 000549 в землището на с. Черганово, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 20 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване и огради в имоти с № № 042004, 067003, 055064, 055049, 053001, 036006, 032007, 021012, 016001, 014009 и 000506 в землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 21 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик”, в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, общ. Павел баня 
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 22 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване и огради в имот № 044008 в землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.