Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 09.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-31-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за ’’предложение за ”Складова база за съхранение  на селскостопанска продукция и селскостопанска техника с фотоволтаици на покрива за собствени нужди с мощност 5 KW” в имот № 67338.882.108 в землището на гр.Сливен, общ.Сливен, обл.Сливен,
РЕШЕНИЕ № СЗ-33-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за„Създаване на насаждения от касис, отглеждани по биологичен начин в землището на с.Капитан Петко войвода, общ.Тополовград, обл.Хасково” по подмярка 4.1 
РЕШЕНИЕ № СЗ-34-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за„Създаване на насаждения от касис, отглеждани по биологичен начин в землищата на с.Радовец, с.Планиново, с.Филипово, общ.Тополовград, обл.Хасково” по подмярка 4.1
РЕШЕНИЕ № СЗ-35-ОС/ 2016 г. осъществяването на горскостопански план (ГСП) за “Извеждане на (техническа сеч) в подотдели  148 „ж”, „и”, „к”, „о”; 149 „б”, „в”, „о”, „с”, „ф”, „ц”; 150 „б”, „в”, „г”, „д”, „р”, за направата на просека за изграждане на временни горски извозни пътища на територията на ДЛС «Мазалат»”, попадащ в границите на защитени зони „Централен Балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)