ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 09.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 74 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена база за пелети и брикети” в УПИ У1-598, кв. 93 по плана на гр. Кермен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 75 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, дейности по събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в поземлен имот с идентификатор 67338.603.264, „Промишлена зона“ гр, Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 77 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности с неопасни отпадъци в съоръжение за прозводство на бетонови изделия“ в имот № 35167.504.7025 по кадастралната карта на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - EO/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за масиви с№№ 10, 11, 12, 13 и 14 в землището на с. Селиминово, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 26 МW”.