ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2015 година виж всички »

Публикувано на 09.10.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-95-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, в. т. лютеница” в ПИ 010487 в землището на с. Жельо войвода, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-96 - ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на масив от сливи и водовземанет от подземни води чрез ново водовземно съоръжение- тръбен кладенец в имоти с №№ 050031, 050030, 050029, 060017, 060090, 060087 и 060052 в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-97-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец за нуждите на дестилерия в УПИ V 157, кв.25 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-99-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за екстракция на етерично-маслени суровини и складово стопанство за разтворители, в поземлени имоти с №№ 000316 и 017002 в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня