Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 09.10.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-32-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на шипкови насаждения, отглеждани по биологичен начин в имоти №№ 43459.18.142, 43459.25.29, 43459.37.201, 43459.40.60, 43459.51.159, 43459.55.67, 43459.58.235, 43459.61.1, 43459.61.45, 43459.67.380, 43459.67.724 в землището на с. Лесово, общ. Елхово, имоти №№ 014080, 049001, 054008 в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово и имоти №№047156, 022024, 039023 в землището на с. Раздел , общ. Елхово и имот № 083006 в землището на с. Филипово, общ. Тополовград, обл. Хасково и закупуване на земеделска техника”, попадащо в защитени зони „Дервентски възвишения 1” с код BG0000218 и „Дервентски възвишения” с код BG0002026