ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 09.09.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 61– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма, фотоволтаична централа до 30 квт, закупуване на оборудване и земеделска техника в ПИ № 001757 в землището на с. Глуфишево, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 62– ПР/2016 г. инвестиционно предложениеИзграждане на три сондажни кладенци в имот с № 000214 и УПИ II-120, кв. 25 в с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63– ПР/2016 г. инвестиционно предложение„Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти – преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея” в УПИ L, кв. 22 Промишлена зона гр. Сливен.