Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 09.06.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2017 г.  инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначение за обект: „БС 5141” за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура в част от поземлен имот с идентификатор 43459.47.30 по КККР на с. Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол”
РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2017 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на  инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имоти с № 061137, 061138 и 061139 от пасище, мера на овощна градина”