ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Съобщение информация по Приложение № 2 виж всички »

Публикувано на 09.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Увеличаване  капацитета на инсталация за производство на плочи от дървесни частици  /ПДЧ/” на площадката на „Кастамону България” АД, поземлен имот с идентификатор 16924.29.18, с. Горно Сахране, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане от „Кастамону България” АД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Увеличаване  капацитета на инсталация за производство на плочи от дървесни частици  /ПДЧ/” на площадката на „Кастамону България” АД, поземлен имот с идентификатор 16924.29.18, с. Горно Сахране, общ. Павел баня, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 09.05.2022 г. до 22.05.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Увеличаване  капацитета на кравеферма и закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни”, поземлен имот с идентификатор 000205, с. Изгрев, общ. Елхово.
Във връзка с постъпило искане от  ЕТ „Делчев-25-Димитър Делчев” по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за Увеличаване  капацитета на кравеферма и закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни”, поземлен имот с идентификатор 000205, с. Изгрев, общ. Елхово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 09.05.2022 г. до 22.05.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.