ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2021 година виж всички »

Публикувано на 09.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 21 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на четири броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи“ в имоти с идентификатори 67338.525.178, 67338.560.16, 67338.524.40 и 67338.535.19 в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 22 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 300 броя овце ”, в поземлен имот с идентификатор 57371.65.164 в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 5 MW“ в имоти с №№ 67338.99.41 и 67338.99.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ, Сливен.