ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 08.08.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ–58–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за щампиране на платове в цех „Апретура” и реконструкция и модернизация на ПСОВ”  в УПИ V, кв. 22, Индустриална зона гр. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-59-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на рибарник в имот № 004028 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–60–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на  мини биоелектроцентрала – 0,5 МВт инсталация за производство на биогаз  чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции  в УПИ XIII, кв. 9 по плана на с. Бяло поле, общ. Опан
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–61–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Монтиране на скарна пещ с гориво биомаса в имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона на гр. Сливен