ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2015 година виж всички »

Публикувано на 07.08.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-73-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Когенерация на растителна субстанция - рапицово масло с мощност 1360 kW в имот № 68850.522.9954 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-74-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранваш/ водопровод ф110 HDPE от точка на водовземане - съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода за нуждите на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на различни видове трайни насаждения в ПИ с идент. 30990.29.113, 30990.29.118, 30990.29.119, 30990.29.237, 30990.29.238, 30990.29.239, 30990.29.240, 30990.29.267, 30990.29.296, 30990.29.324 и 30990.29,325 в местността „Япраклий“ и 30990.30.5,, 30990.30.14, 30990.30.15, 30990.30.16, 30990.30.30, 30990.30.32 и 30990.30.26 в местността „Черкезица“ по кадастралната карта на с. Злати войвода, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ №СЗ-75-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за съхранение и изпаряване на течен СО г до техническото помещение, към оранжерия за производство на био зеленчуци в УПИ ХП1 5707, кв. 12, Индустриален по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора