ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 07.07.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 011005, 010019, 012036 и 012037 в землището на с. Старо село, общ. Сливен и в имот № 050007 в землището на с. Чокоба, общ. Сливен; поставяне на резервоари за съхранение на вода; поставяне на ограда в имоти с № № 012036 и 012037 в землището на с. Старо село; създаване на трайни насаждения от 18 дка череши и 10 дка вишни и поставяне на защитни мрежи в имоти с № № 011005, 010019, 012036 и 012037 в землището на с. Старо село, общ. Сливен;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 60 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Преустройство и разширение на цех за покрития включващо инсталиране на нова линия за поцинковане и нанасяне на химически никел в УПИ VI, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, общ. Чирпан;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 61 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на Спа – комплекс и автосервиз в имот № 35167.70.9 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 62 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и  предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) в имот № 87374.26.27, местност „Маслака” гр. Ямбол.