ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2022 година виж всички »

Публикувано на 07.01.2022 г.

​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 1 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 8 MWp” в поземлени имоти е идентификатори 67338.77.27, 67338.1.1005, 67338.1.1027 и 67338.1.1028, землище на гр. Сливен
​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 2 - ЕО/2022 г.  да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  одробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 28 MWp” в поземлени имоти е идентификатори 67338.104.14, 67338.104.15, 67338.105.13, 67338.105.43, 67338.106.67, 67338.106.68, 67338.106.69 и 67338.107.5, землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 1 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение  „Изграждане на 12 бр. жилищни сгради“ в имот № 81387.13.5 по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен.
​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 2 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски център „Ритейл парк“ в УПИ III, кв. 674 и УПИ II, кв, 673 по плана на гр, Сливен, общ. Сливен.