ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 06.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 87 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения, изграждане на ограда, изграждане на система за капково напояване и закупуване на техника в землището на с. Воден, общ. Болярово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 88 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане и угояване на патици в имот № 031045, землището на с. Окоп, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 89 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Засаждане на трайни насаждения, изграждане на система за капково напояване на боровинки и система за защита от градушки, птици и насекоми в имот № 015007 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.