ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение информация по Приложение № 2 виж всички »

Публикувано на 06.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Щоките”,  находящ се в  ПИ 38683.38.299, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане от ЕТ „ДИАНА МИ - МИНЧО ИВАНОВ” по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Щоките”,  находящ се в  ПИ 38683.38.299, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 06.04.2021 г. до 19.04.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на присъединителен газопровод с Pраб.=1,0 Mpa на „Глобъл Коммерс – 1“ ООД от АГРС „Ямбол“ в имот № 87374.69.640 по кадастралната карта на гр. Ямбол до площадка за метанстанция на „Глобъл Коммерс – 1“ ООД в имот № 23501.10.94 по кадастралната карта на с. Дражево, общ. Тунджа
Във връзка с постъпило искане от „Глобъл Коммерс – 1“ ООД, гр. Пловдив по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на присъединителен газопровод с Pраб.=1,0 Mpa на „Глобъл Коммерс – 1“ ООД от АГРС „Ямбол“ в имот № 87374.69.640 по кадастралната карта на гр. Ямбол до площадка за метанстанция на „Глобъл Коммерс – 1“ ООД в имот № 23501.10.94 по кадастралната карта на с. Дражево, общ. Тунджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 06.04.2021 г. до 20.04.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.