ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 06.03.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на садкова инсталация „БЧ” за отглеждане на риба в язовир „Розов кладенец” в землището на гр. Гълъбово
  • РЕШЕНИЕ № КОС-01-386-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ” в землището на е. Жельо войвода и с. Камен, общ. Сливен в границите на защитени зони „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по Директивата за местообитанията и „Адата Тунджа“ с код BG0002094
  • РЕШЕНИЕ № КОС-01-385-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ” в землището на с. Мечкарево, общ. Сливен в границите на защитени зони „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по Директивата за местообитанията и „Адата Тунджа“ с код BG0002094